Przedszkole Promujące Zdrowie

Definicja Przedszkola Promującego Zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: -zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci) -podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Co to jest promocja zdrowia?

Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80 XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi-jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia, promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Akcji przyświeca znane hasło : Nasze zdrowie w naszych rękach, co oznacza, że ludzie jako jednostki i społeczności- mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

Najważniejsze aspekty promocji zdrowia:

-Koncentracja na zdrowiu jako na dobrostanie i jego umacnianiu/doskonaleniu. Dobre zdrowie sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu, osiąganiu celów, większej wydajności w pracy i zarobkom, satysfakcji z życia. Zdrowie jest środkiem (a nie celem) dla dobrego, twórczego życia.

-Całościowe podejście do zdrowia. Zakłada ono, że zdrowie jednostki ma wiele wymiarów (fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy, seksualny) i zależy od wielu czynników w środowisku fizycznym, społecznym i ekonomicznym. Na wiele tych czynników ludzie mogą mieć wpływ.

-Promocja zdrowia jest procesem zmian społecznych, dotyczy jednostek, grup i społeczności. Obejmuje dwa wzajemnie powiązane obszary: a) działania indywidualne ludzi podejmowane w celu dokonania sprzyjających zdrowiu zmian w swoim stylu życia, b) działania zbiorowe, wspólne, członków danej społeczności dla tworzenia sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu środowiska fizycznego i społecznego.

-Uświadamianie ludziom, że oni sami podejmują decyzje w sprawach swego zdrowia i ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi w swoim otoczeniu.

-Uświadamianie politykom i zarządzającym (decydentom) na różnych poziomach i we wszystkich organizacjach, że: a) zdrowie powinno „wejść” do każdego systemu społecznego ( nie ma odrębnych systemów dla zdrowia) i niezbędne jest tworzenie koalicji dla zdrowia, b) ich zadaniem jest tworzenie warunków, w których „zdrowe wybory będą dla ludzi łatwiejszymi wyborami”.

Podejścia w promocji zdrowia

  • Podejście siedliskowe -zakłada, że zdrowie jest tworzone i doświadczane przez ludzi w siedliskach ich codziennego życia, czyli w miejscach, w których uczą się, pracują, bawią, odpoczywają, kochają. Siedlisko jest systemem społecznym, który zmienia się, aby poprawiać i doskonalić zdrowie. W siedlisku, w którym jest np. miasto, zakład pracy, szkoła, przedszkole, rodzina, ludzie podejmują wspólnie działania na rzecz zdrowia, poszukując różnych form wsparcia z zewnątrz.
  • Podejście „od ludzi do problemu”– zakłada, że ludzie jako społeczność, w danym siedlisku sami identyfikują własne problemy zdrowotne po to, aby je rozwiązać (usunąć, zredukować). Podejmują w tym celu działania, w których uwzględnia się dwie grupy czynników: środowiskowe i osobiste. Podstawowym warunkiem skuteczności tych działań jest uczestnictwo i współdziałanie ludzi oraz tworzenie warunków dla aktywności jednostek i grup.
  • Tworzenie sieci– siedlisk/organizacji realizujących projekty/programy promocji zdrowia w celu wymiany informacji i doświadczeń, współpracy bez rywalizacji oraz podejmowania wspólnych działań. Przykładem sieci są wojewódzkie/rejonowe sieci PPZ i SzPZ.
  • Długotrwałość działań i systemowe podejście do planowania i dokonywania ewaluacji jako warunek skuteczności podejmowanych działań.

Podsumowanie naszych działań jako „Przedszkola Promującego Zdrowie” w staraniu się o Certyfikat Wojewódzki Przedszkola Promującego Zdrowie: